ZGŁASZANIE NARUSZEŃ PRAWA
ZGŁASZANIE NARUSZEŃ PRAWA

W P.P.H.U. „Astra” Sp. z o.o. ustanawia się następujące kanały zgłoszeń naruszeń prawa:

a) w formie pisemnej pocztą na adres korespondencyjny: P.P.H.U. "ASTRA" Sp. z o.o., Krajowice 5d, 38-200 Jasło z dopiskiem „POUFNE ZGŁOSZENIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI”
    - do rąk własnych Pełnomocnika Zarządu ds. zgłoszeń naruszeń prawa
;

b) elektronicznie na adres email: naruszenia@astra-slodycze.pl;

c) telefonicznie pod numerem telefonu: 13 4915181;

d) na wniosek zgłaszającego – podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie nie dłuższym niż 7 dni, liczonych od dnia złożenia wniosku.

Osobą upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń naruszenia prawa jest Pełnomocnik Zarządu ds. zgłoszeń naruszeń prawa.

 

Uprawnionymi do dokonywania zgłoszeń są:

 • pracownik;

 • osoby, z którymi stosunek pracy został rozwiązany;

 • kandydaci do pracy, biorący udział w procesie rekrutacji przed zawarciem umowy;

 • pracownik tymczasowy;

 • osoby świadczące na rzecz P.P.H.U. "ASTRA" Sp. z o.o. pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej przedsiębiorcy;

 • wspólnicy Spółki P.P.H.U. "ASTRA" Sp. z o.o.;

 • członkowie Zarządu Spółki P.P.H.U. "ASTRA" Sp. z o.o.;

 • osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;

 • stażysta;

 • wolontariusz;

 • praktykant.

 

Przedmiotem zgłoszenia mogą być informacje o naruszeniu prawa, polegające na działaniu lub zaniechaniu niezgodnym z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące w szczególności: zamówień publicznych; usług, produktów i rynków finansowych; zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami; bezpieczeństwa transportu; ochrony środowiska; ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego; bezpieczeństwa żywności i pasz; zdrowia i dobrostany zwierząt; zdrowia publicznego; ochrony konsumentów; ochrony prywatności i danych osobowych; bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych; interesów finansowych Unii Europejskiej; rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy oraz opodatkowania osób prawnych; wystąpienia mobbingu bądź dyskryminacji; wystąpienia korupcji.

 

System nie służy do zgłaszania ogólnych problemów związanych z pracą lub świadczeniem usług, które należy rozwiązywać w ramach istniejących relacji służbowych, bądź innych obowiązujących w Spółce regulacji. Osoby zgłaszające powinny odpowiedzialnie i rozważnie podejść do zawartości przesyłanych zgłoszeń i informacji.

 

Zgłaszający podlega ochronie przed działaniami odwetowymi, nawet w przypadku gdy w wyniku weryfikacji zgłoszenia lub postępowania wyjaśniającego stwierdzono, że zgłoszone przez niego naruszenie prawa nie miało miejsca, o ile dokonał zgłoszenia w dobrej wierze tj.:

1. jest przekonany o prawdziwości dokonanego zgłoszenia,

2. nie działa złośliwie ani nie rzuca fałszywych podejrzeń,

3. nie oczekuje korzyści osobistych ani materialnych.

 

Ochrona nie przysługuje zgłaszającemu działającemu w złej wierze tj. takiemu który wie lub przy zachowaniu należytej staranności powinien wiedzieć, że zgłaszane naruszenie prawa jest nieprawdziwe, a wszczęte postępowanie może nieść dla osoby, której ono dotyczy negatywne konsekwencje.

 

Załączniki:

Formularz zgłaszania naruszeń

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób zgłaszających naruszenia prawa

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób, których dane osobowe zostały umieszczone w zgłoszeniu naruszenia prawa